Naziât Suresi

Nuzül

          Mushaftaki sıralamada yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre seksen birinci sûredir. Nebe’ sûresinden sonra, İnfitâr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet halleri, hesap, ceza ve mükâfat konuları, Allah’ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç esasları ele alınmış; bu arada Hz. Mûsâ ve Firavun kıssasından bir kesite yer verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim

Nâziât sûresinin Türkçe okunuşu

1.Ven nâziâti garkâ(garkan).
2.Ven nâşitâti neştâ(neştan).
3.Ves sâbihâti sebhâ(sebhan).
4.Fes sâbikâti sebkâ(sebkan).
5.Fel mudebbirâti emrâ(emren).
6.Yevme tercufur râcifetu.
7.Tetbeuhâr râdifetu.
8.Kulûbun yevme izin vâcifetun.
9.Ebsâruhâ hâşiatun.
10.Yekûlûne e innâ le merdûdûne fîl hâfirati.
11.E izâ kunnâ izâmen nahıraten.
12.Kâlû tilke izen kerratun hâsiratun.
13.Fe innemâ hiye zecratun vâhıdetun.
14.Fe izâ hum bis sâhirati.
15.Hel etâke hadîsu mûsâ.
16.İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven).
17.İzheb ilâ fir’avne innehu tagâ.
18.Fe kul hel leke ilâ en tezekkâ.
19.Ve ehdiyeke ilâ rabbike fe tahşâ.
20.Fe erâhul âyetel kubrâ.
21.Fe kezzebe ve asâ.
22.Summe edbera yes’â.
23.Fe haşera fe nâdâ.
24.Fe kâle ene rabbukumul a’lâ.
25.Fe ehazehullâhu nekâlel âhırati vel ûlâ.
26.İnne fî zâlike le ıbraten li men yahşâ.
27.E entum eşeddu halkan emis semâu, benâhâ.
28.Rafea semkehâ fe sevvâhâ.
29.Ve agtaşe leylehâ ve ahrace duhâhâ.
30.Vel arda ba’de zâlike dehâhâ.
31.Ahrace minhâ mâehâ ve mer’âhâ.
32.Vel cibâle ersâhâ.
33.Metâan lekum ve li en‘âmikum.
34.Fe izâ câetit tâmmetul kubrâ.
35.Yevme yetezekkerul insânu mâ seâ.
36.Ve burrizetil cahîmu li men yerâ.
37.Fe emmâ men tagâ.
38.Ve âseral hayâted dunyâ.
39.Fe innel cahîme hiyel me’vâ.
40.Ve emmâ men hâfe makâme rabbihî ve nehân nefse anil hevâ.
41.Fe innel cennete hiyel me’vâ.
42.Yes’elûneke anis sâati eyyâne mursâhâ.
43.Fîme ente min zikrâhâ.
44.İlâ rabbike muntehâhâ.
45.İnnemâ ente munziru men yahşâhâ.
46.Ke ennehum yevme yeravnehâ lem yelbesû illâ aşiyyeten ev duhâhâ.
Naziât Suresi Ayet Listesi