A'lâ Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492).

Konusu

         Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

Fazileti

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’in A‘lâ sûresini okumaktan büyük zevk aldığı; vitir, bayram ve cuma namazlarında onu okuduğu bildirilmektedir (bk. İbn Kesîr, VIII, 399-400; Emin Işık, “A‘lâ Sûresi”, DİA, II, 310-311).
Bismillahirrahmanirrahim

A'lâ sûresinin Türkçe okunuşu

1.Sebbihisme rabbikel a’lâ.
2.Ellezî halaka fe sevvâ.
3.Vellezî kaddera fe hedâ.
4.Vellezî ahracel mer’â.
5.Fe cealehu gusâen ahvâ.
6.Se nukriuke fe lâ tensâ.
7.İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehra ve mâ yahfâ.
8.Ve nuyessiruke lil yusrâ.
9.Fe zekkir in nefeatiz zikrâ.
10.Se yezzekkeru men yahşâ.
11.Ve yetecennebuhâl eşkâ.
12.Ellezî yaslân nâral kubrâ.
13.Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ.
14.Kad efleha men tezekkâ.
15.Ve zekeresme rabbihî fe sallâ.
16.Bel tu’sırûnel hayâted dunyâ.
17.Vel âhıratu hayrun ve ebkâ.
18.İnne hâzâ le fîs suhufîl ûlâ.
19.Suhufi ibrâhîme ve mûsâ.
A'lâ Suresi Ayet Listesi