Müzzemmil Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü sûredir. Kalem sûresinden sonra, Müddessir sûresinden önce Mekke’de inmiştir; 20. âyetinin Medine’de indiğine dair bir rivayet de vardır (Kurtubî, XIX, 30). Müddessir sûresinden sonra indiği, dolayısıyla dördüncü sırada yer aldığı görüşünde olanlar da vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 254; Esed, III, 1199).

Konusu

         Resûlullah’a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.
Bismillahirrahmanirrahim

Muzzemmil sûresinin Türkçe okunuşu

1.Yâ eyyuhâl muzzemmil(muzzemmilu).
2.Kumil leyle illâ kalîlâ(kâlilen).
3.Nısfehû evinkus minhu kalîlâ(kâlilen).
4.Ev zid aleyhi ve rettilil kur’âne tertîlâ(tertilen).
5.İnnâ se nulkî aleyke kavlen sekîlâ(sekîlen).
6.İnne nâşietel leyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kîlâ(kîlen).
7.İnne leke fîn nehâri sebhan tavîlâ(tavîlen).
8.Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).
9.Rabbul meşrıkı vel magribi lâ ilâhe illâ huve fettehızhu vekîlâ(vekîlen).
10.Vasbir alâ mâ yekûlûne vehcurhum hecran cemîlâ(cemîlen).
11.Ve zernî vel mukezzibîne ulîn na’meti ve mehhilhum kalîlâ(kalîlen).
12.İnne ledeynâ enkâlen ve cahîmâ(cahîmen).
13.Ve taâmen zâ gussatin ve azâben elîmâ(elîmen).
14.Yevme tercuful ardu vel cibâlu ve kânetil cibâlu kesîben mehîlâ(mehîlen).
15.İnnâ erselnâ ileykum resûlen şâhiden aleykum kemâ erselnâ ilâ fir'avne resûlâ(resûlen).
16.Fe asâ fir’avnur resûle fe ehaznâhu ahzen vebîlâ(vebîlen).
17.Fe keyfe tettekûne in kefertum yevmen yec’alul vildâne şîbâ(şîben).
18.Es semâu munfatırun bihî, kâne va’duhu mef’ûlâ(mef’ûlen).
19.İnne hâzihî tezkiratun, fe men şâettehaze ilâ rabbihî sebîlâ(sebîlen).
20.İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meake, vallâhu yukaddirul leyle ven nehâre, alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakraû mâ teyessere minel kur’ânî, alime en se yekûnu minkum mardâ ve âharûne yadribûne fîl ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakraû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenen, ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayran ve a'zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh (vestağfirûllâhe), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).
Müzzemmil Suresi Ayet Listesi