Mürselât Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada yetmiş yedinci, iniş sırasına göre otuz üçüncü sûredir. Hümeze sûresinden sonra, Kaf sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 48. âyetinin Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 411; İbn Âşûr, XXIX, 418).

Konusu

        Sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet, öldükten sonra dirilme, âhiret hayatı ve orada müminler için hazırlanmış olan nimetler, suçlulara verilecek cezalar ve gayb âlemi gibi itikadî konular canlı ve eğitici bir üslûp içinde ele alınmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

Murselât sûresinin Türkçe okunuşu

1.Vel murselâti urfâ(urfen).
2.Fel âsıfâti asfâ(asfen).
3.Ven nâşirâti neşran.
4.Fel fârikâti ferkâ(ferkan).
5.Fel mulkıyâti zikrâ(zikran).
6.Uzran ev nuzrâ( nuzran).
7.İnnemâ tûadûne le vâkıun.
8.Fe izân nucûmu tumiset.
9.Ve izâs semâu furicet.
10.Ve izâl cibâlu nusifet.
11.Ve izâr rusulu ukkıtet.
12.Li eyyi yevmin uccilet.
13.Li yevmil fasli.
14.Ve mâ edrâke mâ yevmul fasli.
15.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
16.E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).
17.Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).
18.Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne).
19.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
20.E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin).
21.Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin).
22.İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin).
23.Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne).
24.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
25.E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten).
26.Ahyâen ve emvâtâ(emvâten).
27.Ve cealnâ fîhâ ravâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten).
28.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
29.İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).
30.İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).
31.Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi).
32.İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri).
33.Ke ennehu cimâletun sufrun.
34.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
35.Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne).
36.Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne).
37.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
38.Hâzâ yevmul fasli, cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).
39.Fe in kâne lekum keydun fe kîdûni.
40.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
41.İnnel muttakîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin).
42.Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne).
43.Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).
44.İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).
45.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
46.Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne).
47.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
48.Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne).
49.Veylun yevme izin lil mukezzibîn(mukezzibîne).
50.Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne).