Burûc Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci sûredir. Şems sûresinden sonra, Tîn sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

         Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek ehli) denilen inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve müminlerin mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim

Burûc sûresinin Türkçe okunuşu

1.Ves semâi zâtil burûc(burûci).
2.Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).
3.Ve şâhidin ve meşhûdin.
4.Kutile ashâbul uhdûd(uhdûdi).
5.Ennâri zâtil vekûd(vekûdi).
6.İzhum aleyhâ kuûd(kuûdun).
7.Ve hum alâ mâ yef’alûne bil mu’minîne şuhûd(şuhûdun).
8.Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).
9.Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard(ardı), vallâhu alâ kulli şey’in şehîd(şehîdun).
10.İnnellezîne fetenûl mu’minîne vel mu’minâti summe lem yetûbû fe lehum azâbu cehenneme ve lehum azâbul harîk(harîkı).
11.İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtihâl enhâr(enhâru), zâlikel fevzul kebîr(kebîru).
12.İnne batşe rabbike le şedîd(şedîdun).
13.İnnehu huve yubdiu ve yuîd(yuîdu).
14.Ve huvel gafûrul vedûd(vedûdu).
15.Zul arşil mecîd(mecîdu).
16.Fa’âlun limâ yurîd(yurîdu).
17.Hel etâke hadîsul cunûd(cunûdi).
18.Fir’avne ve semûd(semûde).
19.Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).
20.Vallâhu min verâihim muhît(muhîtun).
21.Bel huve kur’ânun mecîdun.
22.Fî levhın mahfûz(mahfûzın).
Burûc Suresi Ayet Listesi