Alak Suresi

Nuzül

         Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan on dört âyetinin ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir.


 Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; Müslim, “Îmân”,

Konusu

         Sûrede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yaratıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır.

Fazileti


Bismillahirrahmanirrahim

Alak sûresinin Türkçe okunuşu

1.Ikra’ bismi rabbikellezî halak(halaka).
2.Halakal insâne min alak(alakın).
3.Ikra’ ve rabbukel ekrem(ekremu).
4.Ellezî alleme bil kalem(kalemi).
5.Allemel insâne mâ lem ya’lem.
6.Kellâ innel insâne le yatgâ.
7.En raâhustagnâ.
8.İnne ilâ rabbiker ruc’â.
9.E raeytellezî yenhâ.
10.Abden izâ sallâ.
11.E raeyte in kâne alâl hudâ.
12.Ev emera bit takvâ.
13.E raeyte in kezzebe ve tevellâ.
14.E lem ya’lem bi ennellâhe yerâ.
15.Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeti.
16.Nâsiyetin kâzibetin hâtıetin.
17.Felyed’u nâdiyehu.
18.Se ned’uz zebâniyete.
19.Kellâ, lâ tutı’hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)
Alak Suresi Ayet Listesi